W MIEŚCIE

Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź

opublikowano: 29 PAŹDZIERNIKA 2019, 09:30autor: Marek Lasyk
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 1
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 2
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 3
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 4
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 5
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 6
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 7
Deweloper zniszczył zabytek przy Stradomskiej? Obszerna odpowiedź - zdjęcie 8

Reklama

Inwestor budujący najdroższy hotel w Krakowie zburzył część zabytkowej kamienicy przy Stradomskiej. Małopolska Konserwator Zabytków nakazała wstrzymanie prac. Więcej tutaj.

W związku ze sprawą inwestor wydał obszerne oświadczenie w tej sprawie wraz załącznikami foto:

Reklama

Treść oświadczenia:

"Rozebrana południowa cześć (jedno przęsło) frontowej kamienicy przy ul. Stradomskiej 12-14, znajdowała się w stanie awarii, który powstał jeszcze przed nabyciem kamienicy przez inwestora. Wtedy budynek został wyłączony z użytkowania m.in. w związku z tą awarią. Zgodnie z opiniami i ekspertyzami konstrukcyjnymi, konieczna była rozbiórka wskazanego przęsła.
 
Wszelkie prace rozbiórkowe były i są prowadzone w oparciu o ostateczne pozwolenie na budowę, zgodnie z projektem budowlanym i były konieczne celem uratowania pozostałej części budynku i uzyskania zakładanej funkcjonalności obiektu. Wskazane przęsło jest jedyną częścią frontu kamienicy, która musiała być rozebrana w tak dużym stopniu. Z punktu widzenia inwestora oraz wykonawcy inwestycji wykonanie tak skomplikowanej rozbiórki fragmentu elewacji a następnie jej odtworzenie zgodnie ze stanem pierwotnym jest dużo bardziej wymagającym, kosztowniejszym i trudniejszym procesem niż ich pozostawienie gdyby tylko było to możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu.
 
Innym zdarzeniem jest  zdarzenie, o którym wspomina Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w swoim oświadczeniu - i miało ono miejsce w związku z opisaną wcześniej koniecznością rozbiórki tej części frontu kamienicy. Zdarzenie dotyczyło niewielkiego paska (filarka) frontu kamienicy o powierzchni w przekroju ok. 0,5m2 (szerokości 1m i głębokości 0,5m) znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbieranej części frontu kamienicy.
 
Dla uniknięcia nieporozumień załączany zdjęcie wraz ze wskazanym schematycznie zakresem prac rozbiórkowych zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz wskazanie sąsiadującego filarka, konieczność rozbiórki którego pojawiła się w trakcie prac. Podkreślamy, że to inwestor zawiadomił urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zaistniałej sytuacji w ten sam dzień, kiedy doszło do zdarzenia dotyczącego konieczności rozbiórki 0,5m2 ryzalitu. Kontrola (wizyta) przedstawicieli urzędu miała miejsce w godzinach porannych następnego dnia i została potwierdzona stosowną notatką.

Zakres rozbiórki zgodnej z zatwierdzonym Projektem Budowlanym oznaczono kolorem zielonym na zdjęciu nr 1 (zdjęcia poniżej). Jest to przęsło budynku które uległo awarii przed laty i od tamtego czasu groziło zawaleniem - według ekspertyzy konstrukcyjnej wykonanej przez rzeczoznawcę przęsło to należało rozebrać a następnie odtworzyć co też zostało zapisane w projekcie budowlanym stanowiącym podstawę do wydania Pozwolenia Konserwatorskiego oraz Pozwolenia na Budowę.

Kolorem różowym oznaczono pionowy filarek szerokości około 100cm, głębokości około 50cm, który jako okazało się po  odsłonięciu od strony rozbieranej nie był powiązany konstrukcyjnie ze ścianą frontową budynku co powodowało postępujące się jego odspajanie od ściany frontowej. W rezultacie mogło dojść do oderwania się fragmentu ściany i upadku na chodnik wzdłuż ulicy Stradomskiej. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób pieszych zamknięto przejście chodnikiem w rejonie awaryjnego przęsła i rozebrano filarek na wysokości dwóch kondygnacji o czym niezwłocznie powiadomiono urząd.
 
Zdjęcie nr 1 – schematyczne oznaczenie zakresu rozbiórki zgodnego z pozwoleniem konserwatorskich oraz pozwoleniem na budowę (kolor zielony) oraz wąskie filarka przyległego grożącego zawaleniem (kolor różowy).

Zabytkowy Budynek dawnego zespołu szpitalno – klasztornego, którego monumentalna elewacja dominuje w pierzei ul. Stradomskiej jest w trakcie generalnego remontu oraz przebudowy, adaptacji i modernizacji dla nowej funkcji hotelowej Stradomskiej zgodnie z uzyskanymi decyzjami konserwatorskimi oraz Pozwoleniem na Budowę. Obiekt pozyskany od Gminy Kraków przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawiał stan od znacznego zaniedbania do całkowitej ruiny o czym świadczyło wyłączenie go z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ekspertyza konstrukcyjna z 2012 r. (wykonana przez Gminę Kraków jeszcze przed sprzedażą obiektu) wykazała silne zawilgocenie piwnic, zarysowania sklepień i ścian, zagrzybienie, zalewanie wodą pomieszczeń przez nieszczelny dach, uszkodzenia więźby dachowej i elewacji, całkowitą degradację drewnianych stropów. Z tego właśnie względu wykwaterowano mieszkańców.

Wnętrze barokowego kościoła zostało zdegradowane przez podział XIX-wiecznymi stropami na cztery kondygnacje, podzielone na dużą liczbę niewielkich pomieszczeń. Dlatego też, wymagał kompleksowych badań historycznych, architektonicznych, konserwatorskich jak również konstrukcyjnych. Zakres remontu został zdeterminowany wynikami wyżej wymienionych badań biorąc dodatkowo pod uwagę wytyczne i zalecenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Forma i granica zasięgu konserwacji estetycznej budynku pozostają w zgodzie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony dziedzictwa kulturowego. W zakres prac wchodzi m.in. konserwacja zabytkowych wątków ścian i sklepień, konserwacja elewacji oraz zabytkowych tynków we wnętrzach, konserwacja części elementów stolarki okiennej i drzwiowej oraz boazerii sieni, konserwacja wybranych malowideł ściennych wraz z transferowaniem z miejsc, których stan techniczny wymaga rozebrania.
 
W zakresie konstrukcyjnym obiekt znajdował się ogólnie w stanie bardzo złym. W celu doprowadzenia obiektu do możliwości bezpiecznego użytkowania w kontekście planowanej inwestycji konieczne było wykonanie szeregu prac konstrukcyjnych takich jak między innymi rozebranie i odbudowanie fragmentu kamienicy frontowej w rejonie południowego wjazdu na posesję (jest to fragment oznaczony kolorem zielonym na zdjęciu nr 1), usunięcie stropów drewnianych i wykonanie stropów żelbetowych z uwagi na awaryjny ich stan spowodowany latami niekontrolowanego i permanentnego zamakanie konstrukcyjnych elementów drewnianych i braku jakiekolwiek ich remontu, naprawy czy wymiany na przestrzeni lat (wymiana stropów dotyczy zarówno skrzydła budynku położonego wzdłuż ulicy Stradomskiej oznaczonego kolorem czerwonym na zdjęciu nr 2 oraz nr 3 jak również prostopadłej bryły dawnego kościoła oznaczonej kolorem zielonym na tych samych zdjęciach - nowe stropy żelbetowe oprócz możliwości przeniesienia nowych obciążeń pełnić będą dodatkowo rolę elementów spinających konstrukcję murowaną ścian powstałych na przestrzeni kilku wieków, które przeznaczone zostały do zachowania) oraz rozebranie i wykonanie nowej konstrukcji (o kształcie zgodnym z pierwotnym) dachu wraz z poszyciem (również dotyczy zarówno skrzydła frontowego jak również prostopadłego skrzydła dawnego kościoła). Prace mające na celu zabezpieczenie wybranych istniejącej konstrukcji budynku oraz rozebranie tych znajdujących się w stanie nie pozwalającym na dalsze użytkowanie trwają od kilku miesięcy i na dzień dzisiejszy osiągnęły zaawansowanie około 75%.
 
W parterze budynku frontowego zachowane zostaną wszystkie istniejące sklepienia i wartościowe wątki ścian wg wytycznych i zaleceń opracowań konserwatorskich. Na wyższych kondygnacjach wybrano ściany murowane posiadające wartość historyczną, które zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należało zabezpieczyć oraz poddać stosownym naprawom i pozostawić na miejscu (dotyczy to skrzydła frontowego – na drugim zdjęciu widać pozostawione ściany zabezpieczone dziesiątkami wzmocnień stalowych na czas prowadzenia robót związanych m.in. z wymianą stropów). Podczas obecnie prowadzonych prac wszystkie strony zaangażowane w przedmiotowy proces inwestycyjny walczą o zachowanie jak największej ilości istniejących ścian w budynku – świadczy o tym m.in. gąszcz konstrukcji stalowych zabezpieczających istniejące ściany widoczny na drugim zdjęciu. Budynek dawnego kościoła (na drugiej fotografii oznaczony kolorem zielonym, zdegradowany przez podział XIX-wiecznymi stropami na cztery kondygnacje, podzielone na dużą liczbę niewielkich pomieszczeń i doprowadzony fatalnego stanu latami  bez należytych remontów po usunięciu rzeczonych wtórnych podziałów wewnętrznymi ścianami i stropami, odrestaurowaniu profili ściennych, odzyska dawny kształt nawy sklepionej kolebką. Fasada frontowa, z wyjątkiem opisanego wyżej fragmentu, który przed laty uległ awarii, zostanie odrestaurowana w dotychczasowym kształcie z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich.
 
Piwnice obiektu, z których część zostało zagruzowanych i zasypanych przez poprzednich opiekunów obiektu, zostają w całości poddawane gruntownemu remontowi, który poprzedziły kompleksowe i skomplikowane badania archeologiczne, historyczne, architektoniczne i konserwatorskie. Po wykonaniu badań w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji w uzgodnieniu z urzędem konserwatorskim zdecydowano o ich poszerzeniu w celu wskazania pierwotnej lokalizacji i zasięgu kościoła gotyckiego dzięki czemu udało się odkryć fragmenty jego ścian pochodzące z XIV wieku, które zostaną odpowiednio zabezpieczone i będą eksponowane wewnątrz budynku. Były to pierwsze w historii tak wielkie prace badawcze na Stradomiu, a ich rezultaty mają olbrzymie znaczenie dla poznania historii tej części Krakowa. Równolegle zdecydowany o wzmocnieniu fundamentów budynku, odkopaniu zagruzowanych komór piwniczych i wykonaniu szeregu skomplikowanych robót konstrukcyjnych mających na celu zabezpieczenie budynku.
 
Poza remontem i przebudową frontowego budynku wraz z prostopadłą bryła dawnego kościoła kompleks hotelowy będzie się składał również z nowego skrzydła, które powstanie w południowej części nieruchomości i będzie usytuowane prostopadle do skrzydła frontowego i równolegle do dawnego kościoła. W ten sposób powstanie wewnętrzny dziedziniec, który od strony północnej zwieńczony będzie parterową zabudową mieszczącą m.in. sale konferencyjne (oznaczono na zdjęciu nr 3 kolorami niebiskim oraz pomarańczowym.)
  
Zdjęcie nr 2 – frontowa kamienica biegnąca wzdłuż ul. Stradomskiej (oznaczona kolorem czerwonym) oraz bryła dawnego kościoła (kolor zielony)
 
Zdjęcie nr 3 – frontowa kamienica biegnąca wzdłuż ul. Stradomskiej (oznaczona kolorem czerwonym), bryła dawnego kościoła (kolor zielony) oraz nowoprojektowane skrzydło hotelu (kolorem niebieskim zabudowa czteropiętrowa oraz na pomarańczowo zabudowa parterowa) ."

Fot. nr 1
Fot. nr 2
Fot.n r 3

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka Prywatności