KONKURSY

Regulamin konkursów organizowanych w serwisie Life in Kraków

opublikowano: 20 LIPCA 2023, 14:25autor: Redakcja Life in Kraków
Regulamin konkursów organizowanych w serwisie Life in Kraków

Regulamin konkursów organizowanych w serwisie www.LIFEINKRAKOW.pl  oraz na profilach powiązanych w serwisem w mediach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest  INPRESS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000728607, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9930666784, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkursy organizowane będą przez Organizatora w serwisie www.LIFEINKRAKOW.pl oraz w powiązanych z serwisem profilach w mediach społecznościowych.

3. Fundatorem nagród jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 5 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę w danym konkursie można wygrać tylko raz.

 § 2  Warunki uczestnictwa w konkursach

1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe wskazane na stronie poświęconej danemu konkursowi.

2. Jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

3. Spośród Uczestników konkursu, którzy prawidłowo wykonali zadanie konkursowe Komisja Konkursowa wybierze jego zwycięzców w liczbie odpowiadającej danemu konkursowi.

4. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono Komisja Konkursowa dokonując wyboru zwycięzców bierze pod uwagę prawidłowość wykonania zadania, a także jego kreatywność, innowacyjność i atrakcyjność. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Komisję Konkursowa powołuje Organizator.

5. Warunkiem wzięcia udziału w niektórych konkursach może być podanie danych osobowych uczestnika takich jak imię i nazwisko oraz dwóch rodzajów danych kontaktowych, wybranych przez uczestnika spośród następujących kategorii:  numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy do korespondencji.

 § 3 Prawa autorskie

1. W wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, ; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej w serwisie www.LIFEINKRAKOW.pl i powiązanymi z nim profilami w mediach społecznościowych, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych.

4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora; c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika; d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

6. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

 § 4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator.

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.

3. Zwycięzca traci prawo do nagrody, w wypadku gdy: - odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora, a zwycięzca nie zgłosi się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, - nagroda przesyłana jest za pośrednictwem operatora pocztowego/kurierem, a zwycięzca w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o uzyskaniu prawa do nagrody nie wskaże Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności adresu i danych odbiorcy), - nagroda przesyłana za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera nie została odebrana przez odbiorcę i została zwrócona do nadawcy, a zwycięzca w okresie kolejnych 30 dni od dokonania zwrotu nie odebrał nagrody w siedzibie Organizatora. Zaistnienie któregokolwiek z powyższych wypadków skutkuje utratą prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W wypadku gdy nagroda wydawana jest przez Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego/kurierem, wówczas jej doręczenie dokonywane jest na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. Organizator może odmówić doręczenia nagrody na inny adres lub uzależnić dokonanie takiego przekierowania od pokrycia dodatkowych kosztów.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest INPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000728607, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9930666784.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu.

3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres Redakcji Life in Kraków: Ul. Pijarska 5/1a, 31-015 Kraków.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka Prywatności