05 - 20lipca2019
Kraków - różne miejscaMuzyka

Festiwal Muzyki Polskiej

Festiwal Muzyki Polskiej

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­zy­ki Pol­skiej, po­wo­ła­ne przez gru­pę mu­zy­ko­lo­gów, me­ne­dże­rów kul­tu­ry i mi­ło­śni­ków mu­zy­ki. Isto­tą fe­sti­wa­lu jest nie tyl­ko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów, po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność, ale i kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą i uka­zy­wa­nie w roz­ma­itych kon­tek­stach.

Or­ga­ni­za­to­rzy sta­wia­ją so­bie tak­że za cel ani­mo­wa­nie twór­czo­ści kom­po­zy­tor­skiej po­przez za­ma­wia­nie i pra­wy­ko­ny­wa­nie współ­cze­snych dzieł mu­zycz­nych.

Do tej po­ry gwiaz­da­mi fe­sti­wa­lu by­li: pia­ni­ści Ivo Po­go­re­lich i Ni­co­lai Kho­zy­ainov, świa­to­wej sła­wy skrzy­pek Ni­gel Ken­ne­dy, a tak­że: Aca­de­my of St. Mar­tin in the Fields, Lon­don Sin­fo­niet­ta, Elż­bie­ta Choj­nac­ka, Aki­ko Su­wa­nai, Piers La­ne, Pe­ter Ja­blon­ski, Jo­na­than Plow­ri­ght, Gri­go­rij Ży­slin i wie­lu in­nych. Wy­stą­pi­ły tak­że wy­bit­ne oso­bo­wo­ści pol­skiej sce­ny mu­zycz­nej: Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, Agniesz­ka Ducz­mal, Je­rzy Mak­sy­miuk. Fe­sti­wal go­ścił rów­nież wy­bit­nych kom­po­zy­to­rów: Woj­cie­cha Ki­la­ra, Hen­ry­ka Mi­ko­ła­ja Gó­rec­kie­go, Paw­ła My­kie­ty­na.

Program tegorocznej edycji:

5 lipca Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00 

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Msza ła­ciń­ska De­s-dur, Jó­zef El­sner: So­lem­nis Co­ro­na­tio­nis Mis­sa in C ma­jor op. 51, Ka­rol Kur­piń­ski: Te Deum 

6 lipca Sce­na Mi­nia­tu­ra, godz. 19:00

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: Arie ope­ro­we

7 lipca Ga­le­ria Sz­tu­ki Pol­skiej XIX wie­ku w Su­kien­ni­cach, godz. 19:00

Piotr Czaj­kow­ski: Chant élégia­que op. 72
Fry­de­ryk Cho­pin: Fan­ta­zja f-moll op. 49
Sier­giej Rach­ma­ni­now: Va­ria­tions on a The­me of Cho­pinop. 22
Fry­de­ryk Cho­pin: An­dan­te spia­na­to i Wiel­ki Po­lo­nez Es-dur op. 22

Kon­stan­tin Scher­ba­kov – for­te­pian 

13 lipca Te­atr im. J. Sło­wac­kie­go – foy­er, godz. 19:00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Bal­la­dy

Elż­bie­ta Szmyt­ka – so­pran
Grze­gorz Bie­gas – for­te­pian

14 lipca Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:00 

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Kon­cert skrzyp­co­wy A-dur op. 8
Emil Mły­nar­ski: Sym­fo­nia F-dur ''Po­lo­nia'' op. 14

Mi­ran­da Liu – skrzyp­ce, 
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Franck Cha­strus­se – dy­ry­gent

18 lipca Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Kon­cert od­bę­dzie się we współ­pra­cy z Kon­gre­sem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Bi­blio­tek, Ar­chi­wów i Cen­trów In­for­ma­cji (IAML)

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur
Fe­liks Ja­nie­wicz: Di­ver­ti­men­to
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da na or­kie­strę smycz­ko­wąop. 2
Ta­de­usz Ba­ird: Cz­te­ry so­ne­ty mi­ło­sne do słów Wil­lia­ma Sha­ke­spe­are'a
Mie­czy­sław We­in­berg: Sym­fo­nia ka­me­ral­na nr 4 op. 153 na klar­net, trian­gel i smycz­ki

Szy­mon Ko­ma­sa – ba­ry­ton
Krzysz­tof Grzy­bow­ski – klar­net
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ju­rek Dy­bał – dy­ry­gent 

19 lipca Mu­­­zeum Sz­tu­­­ki i Te­­ch­ni­­­ki Ja­­­po­­ń­skiej Ma­n­g­gha, godz. 19:00

Kon­cert z cy­klu AEAA pre­zen­tu­je­/AEAA pre­sents

Fry­de­ryk Cho­pin: Ma­zur­ki op. 24
Fry­de­ryk Cho­pin: Bar­ka­ro­la Fi­s-dur op. 60
Ju­liusz Za­ręb­ski: Wiel­ka fan­ta­zja
--
Fry­de­ryk Cho­pin: Nok­tur­ny op. 32
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Ma­ski op. 34

Ca­thy Krier – for­te­pian

20 lipca No­wo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry, godz. 19:00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Hal­ka (wer­sja war­szaw­ska we wło­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej)

Hal­ka: Yu­ko Na­ka – so­pran
Jon­tek: Ju­ry Ho­ro­dec­ki – te­nor
Ja­nusz: Kon­stan­tin Such­kov – ba­ry­ton
Zo­fia: She­va Te­ho­val – so­pran
Stol­nik: Re­naud De­la­igue – bas
Dziem­ba: Vla­di­slav Buy­al­skiy – bas
Mło­dzie­nie­c/Gość II: Sz­cze­pan Ko­sior – te­nor
Du­da­rz/Gość I: Prze­my­sław Bał­ka – bas

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

Kiedy, o której godzinie?

5 lipca 2019  19:00
6 lipca 2019  19:00
7 lipca 2019  19:00
13 lipca 2019  19:00
14 lipca 2019  20:00
18 lipca 2019  19:00
19 lipca 2019  19:00
20 lipca 2019  19:00

Gdzie?

Kraków - różne miejsca

Dla kogo?

Dla melomanów

Ceny biletów

Od 20 do 100 złotych

Gdzie i jak kupić bilet?
Przydatne linki i wskazówki

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja